Opšta pravila portala

Šta je peticija i kako do nje?

Peticija je pismeno obraćanje kojim grupa građana/ki traži od organa javne vlasti da pokrene postupak ili preduzme mjeru ili radnju iz svoje nadležnosti.

Svaku peticiju, koja u roku od 60 dana dobije podršku najmanje 6.000 građana, nadležni odbor će razmotriti i odlučiti, na koji način da formalizuje inicijativu građana, koja bi dovela do predloga zakona. Građani ne mogu podnijeti predlog zakona o budžetu i predlog prostornog plana Crne Gore.

Cilj portala

Cilj portala „Skupština Crne Gore - e-Peticije“ je da na jednostavan način omogući građanima, da svojim konstruktivnim inicijativama pomognu Skupštini da prepozna njihove interese, te preko poslanika ostvari svoju ustavnu nadležnost u interesu građana.

Skupština Crne Gore e-Peticije

Opšta pravila portala

Sve elektronske peticije biće prihvaćene i objavljene na portalu „Skupština Crne Gore e-Peticije” pod uslovom da:

 • Zahtijevaju da Skupština preduzme konkretnu aktivnost iz djelokruga svojih nadležnosti
 • Suštinski nijesu identične sa nekom drugom elektronskom peticijom koja je otvorena za glasanje
 • Ispunjavaju kriterijume za podnošenje elektronske peticije

Uslovi podnošenja/potpisivanja

Da bi podnijeli ili potpisali elektronsku peticiju, morate biti:

 • Državljanin Crne Gore i imati biometrijsku ličnu kartu ili strani državljanin sa stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori i imati ličnu kartu za strance.

Da bi podnijeli peticiju, morate koristiti online formular na portalu „Skupština Crne Gore e-Peticije” u kojem ćete navesti:

 • Naziv ili temu elektronske peticije (do 150 karaktera)
 • Jasan opis teme elektronske peticije i aktivnosti koje želite da Skupština preduzme (do 1000 karaktera)
 • Odbor kojem je peticija upućena
 • Ime i prezime podnosioca peticije (biće vidljivo na Portalu)
 • JMB podnosioca peticije (neće biti objavljeno na Portalu)
 • Broj biometrijske lične karte podnosioca (neće biti objavljeno na Portalu)
 • E-mail podnosioca peticije (neće biti objavljeno na Portalu)
 • Saglasnost da lični podaci podnosioca peticije budu korišćeni za potrebe obrade peticije

Kriterijumi za podnošenje elektronske peticije:

 • Sve elektronske peticije moraju sadržati zahtjev da Skupština preduzme određene aktivnosti, odnosno konkretne radnje iz oblasti njene nadležnosti.
 • Ukoliko elektronska peticija jasno ne navodi koje aktivnosti želite da Skupština preduzme, peticija će biti odbačena.

Elektronska peticija ne smije sadržati

Tajne podatke, netačne informacije i nezakonite inicijative

 • Informacije koje su predmet sudskog postupka koji je u toku ili čije je objavljivanje zabranjeno odlukom suda ili propisima o tajnosti podataka
 • Informacije koje su komercijalno osjetljive ili mogu izazvati ličnu uznemirenost ili štetu
 • Inicijative koje predstavljaju ili pozivaju na kršenje zakona i drugih propisa
 • Imena i druge lične podatke pojedinaca

Uvredljive i neumjesne zahtjeve

 • Uvredljiv, provokativan ili nepristojan vokabular
 • Propagiranje rasne, nacionalne i vjerske netolerancije ili diskriminacije
 • Nerazumljive formulacije
 • Izjave koje se svode na reklamiranje
 • Šale ili besmisleni sadržaj

Pitanja koja nijesu u nadležnosti Skupštine

 • Materijali koji se odnose na političke partije
 • Komercijalna podrška, uključujući promovisanje bilo kog proizvoda, usluge ili publikacije
 • Pitanja kojima se bave drugi organi
 • Pitanja koja se odnose na privatni status pojedinaca
 • Zahtjevi za slobodan pristup informacijama

Stvari koje se odnose na počasti i imenovanja

 • Kandidovanje za državna i javna priznanja i nagrade
 • Kandidovanje za javne funkcije
 • Razrješenje sa javne funkcije

Tok Peticije

1

Pretraga

Pretraživanje postojećih peticija

2

Kreiranje

Podnošenje, ukoliko ne postoji

3

Odobravanje

Odobravanje teme (predmeta) peticije

4

Glasanje

Najmanje 6000 glasova

5

Upućivanje nadležnom odboru

Odbor može odlučiti da peticiju
razmotri/uzme u obzir

6

Upućivanje poslanicima

Uputiti peticiju svim poslanicima
u aktuelnom sazivu

Ako ne vidite odgovor na Vaše pitanje ovdje, budite slobodni da kontaktirate sa nama

Često postavljana pitanja

Peticiju može podnijeti svaki punoljetni državljanin Crne Gore, kao i stranac sa stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori koji posjeduje ličnu kartu za strance.

Rok za potpisivanje peticije je 60 dana od trenutka kada ona postane otvorena za glasanje.

Skupština Crne Gore ocjenjuje da li kandidovana tema ispunjava uslove za podnošenje u formi peticije. Ukoliko odluči, Skupština Crne Gore objavljuje peticiju na portalu „Skupština Crne Gore e-Peticije” u roku od 20 radnih dana od podnošenja. Ukoliko peticija ne ispunjava propisane uslove, Skupština je odbacuje. U oba slučaja podnosilac peticije dobija obavještenje putem e-maila.

Skupština zadržava pravo da odbije peticiju koju podrži 6.000 ili više građana ukoliko ocijeni da se ona kosi sa strateškim opredeljenjima ili ključnim nacionalnim ili spoljnopolitičkim prioritetima Crne Gore.

Ukoliko peticija, u roku od 60 dana, dobije najmanje 6.000 glasova podrške, nadležni odbor Skupštine Crne Gore će je, u roku od 20 radnih dana, pretočiti u formalnu inicijativu i podnijeti Vladi na mišljenje.

Ovim projektom upravlja Skupština Crne Gore.

Ličnim podacima podnosioca i potpisnika peticije upravlja Skupština Crne Gore, a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Pitanja u vezi funkcionisanja platforme „Skupština Crne Gore e-Peticije” možete postaviti putem e-maila: e-peticije@skupstina.me ili koristeći digitalni kontakt obrazac na portalu.