Pravila upućivanja predstavki

Šta je predstavka i kako do nje?

  • Shodno članu 57 Ustava Crne Gore svako ima pravo da se, pojedinačno ili zajedno sa drugim, obrati državnom organu ili organizaciji koja vrši javna ovlašćenja i da dobije odgovor.
  • Niko ne može da bude pozvan na odgovornost, niti da trpi druge štetne posljedice zbog stavova iznijetih u obraćanju, osim ako je time učinio krivično djelo.
  • Podnesak predstavke, u smislu ovog akta, je pismeno ili usmeno obraćanje Skupštini Crne Gore, u kojem se izražava nezadovoljstvo određenim radom ili postupanjem ili se iznosi predlog da se što učini ili preduzme.

Svaki građanin/nka može podnijeti predstavku:

  • Pisanim putem na adresu: Sv.Petra Cetinjskog br. 10
  • E-mejlom na adresu: predstavke@skupstina.me
  • Koriščenjem digitalnog obrasca na portalu Skupština Crne Gore e-Peticije
  • Anonimne, nejasne, nerazumljive i predstavke uvredljive sadržine, neće biti razmatrane.